چند متر در یک تن متریک سنگ شسته شده

برگشت به بالا