تولید کل نیجریه

کل تولید ناخالص داخلی کل جهان را به خود نیجریه یکی از بزرگترین
برگشت به بالا