یادگیری در xstrata eland

یتیوقت ییگدای

3 ir یتیوقتییگدای ۱۳۹۵ یوضر صان دیس یعونصم وه.˹صاÊÄدÌا .اÆشااپ·±شÅب Íح¼زا{رÃخزابت¨اÌر

برگشت به بالا