دستگاه کاشی بام ncrete استفاده می شود

دستگاه های گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از دیوار را آغاز می نمایند.
برگشت به بالا