پرتاب غیر عادی بر روی سنگ شکن مخروطی

کوه چلیشاه

ساعت ۱۰:۳۵ صبحانه روی قله ساعت ۱۱:۱۵ برگشت به سمت ماشین ساعت ۱۳:۰۰ ماشین و اتمام برنامه قله

برگشت به بالا