چرخ خیس خشک Delta

سطری به یادگار تیر ۱۳۹۲

سطری به یادگار هرکه بدین سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکه بدرگاه ایزد بجان

برگشت به بالا