پرینتر سه بعدی 8 میلی متر سرب میله پیچ 500mm 1 محور شروع Z

سخت

سخت سخت

برگشت به بالا