دستگاه چرخ دستی با اتصال وکیوم

دستی ،استوانه ای و پشتی غیر موتوری ودر سایزهای
برگشت به بالا