آسیاب توپ در نهر فلج

از مناطق آسیب دیده شهری بابل

بازدید آقای مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان به اتفاق آقای سید مجتبی حکیم شهردار بابل

SourceForge Download, Develop and Publish Free Open

ابپتثچجحَخِديذةرزژسشصضطظعغقکگلىمنهیئونكفهؤپءٔأآ ، ، [.?:!] ی ی. یی یی ‌ای ای. ای ای. ه ه. را

برگشت به بالا